QR kod generatory onlaýn

Qörite QR kod sazlamalary

Telekeçiler, reňkleri, şekilleri we hatda logotipleri saýlap, her kody özboluşly we tanalýan görnüşde QR kodlarynyň daşky görnüşini sazlap bilerler. Bu, kompaniýanyň marka şahsyýetini saklamaga kömek edýär we müşderileriň gatnaşygyny has şahsylaşdyrýar.

Surat ýüklemek we integrasiýa

Hyzmat, şahsy suraty ýüklemäge, kompaniýanyň nyşany ýaly QR kody birleşdirmäge mümkinçilik berýär. Bu, kody skanirläniňizde marka ynamyny we tanalmagyny güýçlendirýär.

Roralňyşlygy düzetmegiň ýokary derejesi

Hyzmat dürli ýalňyşlary düzetmek derejelerini goldaýar, bölekleýin zaýalanan hem bolsa QR koduň okalmagyny üpjün edýär. Çylşyrymly şertlerde ulanylýan kodlar üçin bu örän möhümdir.

QR kodlaryny ýazdyryň we göçürip alyň

QR kody döredilenden soň, ulanyjylar ony PNG ýa-da SVG ýaly dürli formatlarda saklap bilerler, dürli marketing materiallarynda çap edilmegini we ulanylmagyny aňsatlaşdyrarlar.

Dinamiki mazmuny üýtgetmek

Hyzmat, koduň özüni üýtgetmän mazmuny üýtgedilip bilinýän dinamiki QR kodlaryny döretmäge mümkinçilik berýär. Bu mahabat, restoran menýulary ýa-da ýygy-ýygydan täzelenmegi talap edýän maglumatlar üçin amatlydyr.

Synag we deslapky syn

QR kody gutarmazdan ozal, ulanyjylar onuň dogry işleýändigine göz ýetirip we synap bilerler. Bu kodlary paýlanyňyzda ýalňyşlyklaryň öňüni almaga kömek edýär.

QR kod generatoryny ulanmak üçin ssenariýalaryň beýany

  • Her sergide QR kody bolan muzeýe baryp gören birini göz öňüne getiriň. Bu ýere gelýänler ses gollanmalaryna, gyzykly faktlara we wideolara girmek üçin öz smartfonlary bilen kodlary gözden geçirýärler we saparlaryny has interaktiw we maglumatly edýärler.
  • Bir kafede, sanly menýu alyp barýan QR kodlar bilen enjamlar bar. Müşderiler häzirki menýuny we gündelik aýratynlyklary görmek, göni telefonlaryndan zakaz etmek we hatda ofisiant hyzmaty bolmazdan hasaby tölemek üçin kody skanirläp bilerler.
  • Döwrebap ýaşaýyş toplumynda akylly öý dolandyryşyna girmek üçin QR kodlary oturdyldy. Identaşaýjylar bu kodlary smartfon arkaly kwartiralarynda yşyklandyryş, ýyladyş we beýleki ulgamlara gözegçilik etmek üçin gözden geçirip bilerler.
  • Çärelerde, gatnaşyjylary hasaba almak üçin köplenç QR kodlary ulanylýar. Bu kabul ediş işini çaltlaşdyrýar we gatnaşyjylara meýilnama barada hakyky wagtda täzelenmeler hödürlemek bilen, guramaçylara gatnaşyjylary takyk yzarlamaga kömek edýär.
  • Syýahat awtobuslarynda köplenç multimediýa şäher gollanmalaryna girmegi üpjün edýän QR kodlary bar. Syýahatçylar QR koduny skanerden geçirýärler we geçip barýarka her bir attraksion hakda has köp zat öwrenip, dürli dillerdäki mazmuny saýlap bilerler.
  • Sport zallarynda türgenleşik düzgünlerini görkezmek üçin QR kodlary ulanylyp bilner. Bu ýere gelýänler wideo sapaklaryna, maşk görkezmelerine we fitnes programmalary arkaly ösüşlerini yzarlamak üçin kodlary gözden geçirýärler.